Programın Amacı

Bu programın temel amacı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti eğitim sistemlerinde ihtiyaç duyulan Türkçe Öğretmeni yetiştirmektir Öğretmen yetiştirme ve eğitim bilimleri alanında çağdaş, yenilikçi, değişime açık, öğrenmeyi öğrenen, bilgi toplumu yeterliklerini kazanmış, daima başarıya ve topluma hizmete odaklı, Atatürk İlke ve İnkılaplarını içselleştiren, nitelikli ve yetkin eğitimciler yetiştiren, eğitimle ilgili toplumsal sorunlara bilimsel bilgi üretimi ve uygulamaları ile katkı sağlayan bir bölüm olmaktadır. Türkçe Öğretmenliği Bölümü, gerek alan eğitiminde gerekse öğretmen yetiştirmede geçmişten getirdiği köklü tecrübesi ile çağdaş yaklaşımları birleştirerek dört yıllık öğretim programını sürdürmektedir. Program, öğretmenlik mesleği ve genel kültür ile ilgili zorunlu derslerin yanı sıra öğrencilerin kendi ilgi alanları doğrultusunda seçebilecekleri seçmeli dersleri de içermektedir. Türkçe Öğretmenliği Programı, Ortaöğretim Alanlar Eğitimi Bölümü’nün programlarından biridir. Bu öğretmen eğitimi programı, liselere Türkçe öğretmeni yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Mezunların, toplumsal duyarlılığı olan, araştırma ve sorgulama alışkanlığına sahip, iletişim teknolojileri ile etkin öğretim yöntemlerini etkili biçimde uygulayabilen, kendini sürekli yenileyen ve sosyal yönü zengin bireyler olarak yetişmelerine önem verilecektir.

Vizyon

Türkçe öğretmenliği ile ilgili kurum ve kuruluşlarda görev alabilecek verilen disiplinli ve üst düzey eğitim-öğretim ile üstleneceği görevi başarıyla yürütebilecek kaliteli ve nitelikli öğretmenler yetiştirebilen bir öğretim kurumu olmaktır.

Misyon

Türkçe Öğretmenliği Bölümünün misyonunda, Türkçe eğitimi alanında öğretmen yetiştirme ve eğitim bilimleri alanında elemanların yetiştirilmesine katkıda bulunmak, eğitim sektöründe artan rekabet koşullarında öğrencilerine analitik düşünme ve problem çözebilme yetenekleri kazandırarak onları eğitim alanında çözüm üreten deneyimli eğitmen olarak iş hayatına kazandırabilmek, alanın ihtiyaç duyduğunu değerlendirdiğimiz akademik alt yapısının oluşturulmasına katkıda bulunmak, bilimsel araştırmalar yapmak, konferanslar, seminerler gibi faaliyetler düzenleyerek alanda bilgi üretmek, üretilen bilgileri bilimsel yayınlar yoluyla yaygınlaştırmak, globalleşen ve teknoloji ile uyum sağlamak zorunda olduğumuz dünyada Kıbrıs’ın konumu itibariyle uygun olacağı düşünülen eğitim sistemleri alt yapısının oluşturulması ve güçlendirilmesine katkıda bulunmak, geniş ölçüde uygulamaya yönelik olarak ve bilimsel bir temel kazanarak daha rasyonel yaklaşımların, yol ve yöntemlerin bulunmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunacak, parçacı olmayan, bütünsel bir bilimsel – yönetimsel bir ilgi alanı haline getirmek gibi hedefler bulunmaktadır.

Program Dili:

Türkçe

Hazırlık Okulu:

Gerekmemektedir.

Program Onayı:

YÖDAK

Program Tanımı

Programdan mezun olan öğrenciler Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği Bölümü diplomasına sahip olacaklardır. “Türkçe Öğretmeni” unvanını alacaktır.

Kayıt ve Kabul Koşulları

 Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenci kayıt işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)nin belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır. Rektörlük, her yıl Üniversiteye ilk kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının kayıt tarihini, istenilen belgeleri ve kayıt yerlerini birimlere göre belirleyerek ilan eder. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Eksik belge veya posta yolu ile kesin kayıt yaptırılmaz. Belgelerde tahrifat yaptığı tespit edilenlerin kayıtları yapılmaz. Yanlışlıkla kayıt yapılmış olduğu anlaşılırsa kayıtları silinir.

Mezuniyet Şartları:

Bölüme kabul edilen öğrencilerin lisans diplomasına hak kazanabilmeleri için KAÜ – Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Tüzüğü’nde gösterilen başarı koşullarını tümüyle yerine getirmeleri zorunludur. Lisans diploması alabilmesi için öğrencinin, bölümün lisans programındaki kredili ve kredisiz tüm derslerini, zorunlu staj ve diğer uygulama yükümlülüklerini tamamlamış olması ve kümülatif not ortalamasının 2.00’nin altında olmaması gerekir. Lisans derecesi kredi sayısı toplamı 150’dir. AKTC 240’dır.Öğrencilerin 4’lük not düzeneğine göre asgari 2.00 ortalama ile bitirmeleri gerekir.

İstihdam Olanakları:

Milli Eğitime Bağlı okullarda ve özel eğitim veren okullarda öğretmen olarak görev yapabilir. Basın Yayın kuruluşlarında çalışabilir. Bu program ile akademik anlamda öğrencilerin geleceğe adım atmaları da sağlanabilecektir. Mezunlarımız, Türkçe Öğretmeni unvanıyla çeşitli eğitim kurumlarında öğretmenlik yapabilecekleri gibi, üniversitelerin ilgili bölümlerinde okutman, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi olarak da çalışabilirler. Bunları başlıklar halinde şöyle sıralayabiliriz: – Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmî okullar ve özel ilköğretim okulları – Özel dershaneler – Basın yayın kuruluşları – Diksiyon ve güzel konuşma eğitimciliği – Karşılaştırmalı dil çalışmaları – Diğer bilim alanlarının hemen tamamının dil sorunlarının çözümü – Arşiv ve müzeler – Dünya Türkoloji merkezleri – Türk Cumhuriyetleri ile ilgili özel ve resmî kuruluşlar – Üniversiteler – Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Merkezleri – Yabancı ülkelerdeki Türkoloji ve Türkçe eğitimi bölümleri – Yurtdışındaki Türk özel okulları, üniversitelerde istihdam edilebilirler.