Programın Amacı

Programın temel amacı; içeriğinde yer alan sanat, kültür ve tasarım bileşenleriyle elde edilen disiplinleri anlamak, sentezlemek, kendilerini geliştirmek isteyen adaylara sanat ve tasarım olgusunu hem teorik hem pratik olarak akademinin temel ilkeleri doğrultusunda anlatmaktır. Bu program, müfredatın kapsamında öğrencilerin, öğretim üyeleri ve araştırmacılar ile etkileşimini teşvik ederek yüz yüze yürütülmektedir.

Vizyon

Günümüzde toplumsal ve teknolojik koşulların değişmesiyle birlikte sanatçılar ve tasarımcılar yeni sorumluluklar üstlenmiş; yenilikçi, meraklı, araştıran, sorgulayan, eleştiren, üreten insanlar haline gelmiştir. Program; derinlemesine araştırma yapabilen, sorgulayan, eleştiren, araştırılan kuramlar çerçevesinde sanat ve tasarım alanında yeni projeler üreten uzman tasarımcı ve sanatçılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Misyon

Sanat ve Tasarım eğitimi her geçen gün önem kazanmaktadır. Sanat ve tasarımın piyasa yönünün geliştirilmesi adına; sanatsal veya tasarımsal üretim yapma becerisine sahip, sanat ve tasarım alanında yenilikçi yöntemler izleyen ve bu anlamda teknolojiyi ve dijital platformları kullanma becerisine sahip profesyonellere ihtiyaç duyulmaktadır. Sanat ve tasarım alanında yetkin, hem üretim hem de kuramsal açıdan kendisini yetiştirmiş sanatçı ve tasarımcılara hem akademik alanda hem de piyasa alanında ihtiyaç vardır. Bu açıdan yalnızca Türkiye’de değil, Kıbrıs’ta da bu açık hissedilmektedir.

Sanat ve tasarım yüksek lisans programı derinlemesine araştırma yapabilen, sorgulayan, eleştiren, araştıran adaylar yetiştirmenin yanında, öğrenilen kuramlarla beraber sanat ve tasarım alanında yeni projeler üreten uzman sanatçı ve tasarımcılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Program Dili:

Türkçe

Program Onayı:

YÖDAK

Program Tanımı

Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans programına özgü sorunları/konuları ayrıntılı ve dikkatli bir şekilde takip eden, alanın sorunlarına yeni ve özgün çözümler önerebilen, alanın konu ve sorunlarını farklı ve derin bir bakış açısıyla ele alıp tartışabilen, tasarım alanındaki gelişmeleri yakından takip eden, sanatsal özgünlük ve yaratıcılığın üst düzeyde yer alacağı ürünleri ortaya koymak üzere uzmanların yetiştirilmesini kapsar.

Kayıt ve Kabul Koşulları

Önerilen programa aday öğrenci başvurusu, Akademik Personel ve Lisansüstü
Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları ve lisans başarı düzeyine göre kabul edilir.
ALES puanı ve puan türü Anabilim dalı önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunda karara bağlanır. Önerilen programa başvurmak isteyen adayların aşağıdaki koşulları taşıması gereği öngörülmektedir.

Yurt içinde veya yurt dışında en az dört yıllık lisans eğitimi veren bir yüksek öğretim kurumundan birinden Lisans mezunu olmak, (Sanat ve tasarım alanları dışında bir Lisans programından mezun olanlar, Sanat ve Tasarım Master Programına kayıt yaptıkları takdirde, anabilim dalının belirleyeceği ve sanat ve tasarım alanında beş lisans dersini köprü (intibak) ders olarak almalıdırlar.

Lisans programı bitirme ortalaması en az 2.00/ 4.00 olmak,

Mezuniyet Şartları:

Programdan mezun olabilmek için en az 21 kredilik 7 ders (en az ikisi bölüm dersi zorunlu olmak koşuluyla), bir “Seminer” dersi, “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersi almaları ve tez çalışmalarını başarı ile savunmuş olmaları gerekir.

Tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, en az 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir. Derslerini tamamlayıp tez aşamasına geçen öğrencilerin mezun olana kadar her dönem danışman öğretim üyeleri tarafından açılan “Uzmanlık Alan Dersi” ve “Yüksek Lisans Tezi” derslerini seçmeleri gerekmektedir.

İstihdam Olanakları:

Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı mezunları profesyonel projelerde yer alarak sanat ve tasarım üzerine çalışmalar yürütebilirler. Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı mezunu olanlar sanatsal yönden yaratıcı özelliklere sahip bireyler olarak aşağıdaki sektörlerde yönetim ve tasarım birimlerinde hizmet verebilirler.

Animasyon şirketleri
Dergiler
Fotoğraf stüdyoları
Gazeteler
Reklam ajansları
Sanat merkezleri
Teknoloji şirketleri
Televizyon kanalları
Mimari Projeler

Bunun yanı sıra mezunlar akademisyen olarak da çalışma hayatına devam edebilirler.