Uzaktan Destek Eğitim Merkezi

KOORDİNATÖRLER

KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

UZAKTAN DESTEK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

2021

UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam 

Madde 1. Bu Yönetmeliğin amacı, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nde Uzaktan Öğretim ile yürütülen eğitim-öğretim faaliyetlerine ve sınavlara ilişkin usul ve esasları kapsar. 

Dayanak 

Madde 2. Bu Yönetmelik, YÖK Genel Kurulu tarafından kabul edilen Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü ve 46ncı maddelerine, 65/2005 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Yasası ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 3. Bu Yönetmelikte yer alan; 

a) Rektör: Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektörünü, 

b) Senato: Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Senatosunu, 

c) Uzaktan öğretim: Bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak planlanan ve yürütülen programlardaki öğretimi, 

d) Üniversite: Kıbrıs Amerikan Üniversitesini, 

e) Üniversite Yönetim Kurulu: Üniversitenin Yönetim Kurulunu, 

f) Uzaktan Destek Eğitim Merkezi (UZDEM): Uzaktan öğretim ile verilen programlarında uzaktan öğretimin sunulmasında teknik ve idari altyapı hizmetini yürütmek üzere akademik işleyişi yürüten merkezi, 

g) Uzaktan Öğretim Yönetim kurulu: Uzaktan öğretim hizmetini sürdüren birimin yönetim kurulu veya öğretimi sürdüren ilgili birimin yönetim kurulunu, 

h) Program: Fakülte bünyesinde yürütülen ve belirlenen yeterlilikleri sağlayan öğrencilere ön lisans, lisans ve yüksek lisans ve doktora diploması veren programı, ifade eder.

Genel Esaslar ve Uzaktan Öğretimin Uygulanması Genel Esaslar

Madde 4. Genel esaslar ile ilgili bilgiler aşağıda belirtilmiştir: 

a) Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde diploma programları Fakülte Yönetim Kurulunun teklifi, Üniversite Yönetim Kurulu kararı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu ve Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır. 

b) Uzaktan öğretim programları ile uzaktan öğretim yöntemi ile verilmesi uygun görülen dersler, öğrenme yönetim sistemi üzerinden eşzamanlı olarak çevrimiçi teknolojilerle verilir. Derslerin yürütülmesinde çevrimdışı teknolojilerden de yararlanılabilir.

c) Uzaktan Öğretim Yönetim Kurulu, uzaktan öğretimle verilen programların hedef ve kalite politikalarına uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. 

d) Yüz yüze programlarda Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen derslerin en az %10’u ve en fazla %40’ı sadece uzaktan öğretim yolu ile verilebilir. 

e) Uzaktan öğretim programları üniversitenin Uzaktan Destek Eğitim Merkezi (UZDEM) tarafından geliştirilen ve yönetilen öğrenme yönetim sistemi üzerinden verilir. 

f) Uzaktan öğretim yönteminde kullanılan çevrimiçi teknolojiler yüz yüze eğitime destek olarak da kullanılabilir. 

g) Uzaktan öğretim öğrenme yönetim sisteminde; programlarda yer alan dersler ve gerekli bilgiler yanında ders izlenceleri de bulunur. 

h) Uzaktan öğretim ile verilen programların bazı derslerinde uygulama, staj, veya laboratuvar çalışmaları örgün öğretim bileşenlerini içerecek şekilde tasarlanabilir. Öğrenci programa veya derse kayıt olmadan önce bilgilendirilir.

Uzaktan Öğretimin Uygulanması 

Madde 5. Uzaktan öğretimin uygulanması ile ilgili bilgiler aşağıda belirtilmiştir: 

 • a) Uzaktan öğretimde her ders ya da dersin şubesinde öğrenci sayısı ön lisans programında 200, lisans programında 150, yüksek lisans ve doktora programında ise 50 öğrenci ile sınırlıdır. Bu sınırlar aşıldığında birden fazla şube açılabilir ancak bir öğretim elemanı en fazla iki şube yürütebilir.

Dersler, video konferans, sanal sınıf, forum uygulamaları gibi eşzamanlı araçlarla öğrenciler arasında ve öğrenciler ile öğretim elemanı arasında etkileşim kurularak bizzat öğretim elemanı tarafından eşzamanlı biçimde verilir. 

c) Öğretimi sürdüren ilgili birim yönetim kurulları tarafından; uzaktan öğretim kapsamında açılmış her program için bu programlarda ders vermekle görevli öğretim elemanları arasından bir program koordinatörü, öğretimi sürdüren ilgili birimlerde ise birim koordinatörü görevlendirilir. 

d) Bir dersin birden fazla şube olarak yürütülmesi durumunda da her ders için bu dersleri vermekle görevli öğretim elemanları arasından biri öğretimi sürdüren ilgili birim yönetim kurulları tarafından ders koordinatörü olarak görevlendirilebilir. 

e) Programların özelliklerine bağlı olarak yapılması gereken uygulamalara ve Eğitimöğretim dallarının özelliklerine göre zorunlu görülecek meslek stajları Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Yönetim Kurulu düzenlenir. 

f) Uzaktan öğretim yoluyla verilecek derslerde, dersin yürütülmesinde hangi öğretim elemanlarının görevlendirileceğine; uzaktan öğretim ders materyali hazırlamış veya hazırlayacak öğretim elemanlarına öncelik verilerek üniversite yönetim kurulunca karar verilir.

Ölçme Değerlendirme, Sınavlar ve Devam Zorunluluğu

Ölçme değerlendirme 

Madde 6. Ölçme değerlendirme ile ilgili bilgiler aşağıda belirtilmiştir: 

a) Uzaktan öğretim programları ile uzaktan öğretim yoluyla verilen derslere ilişkin ölçme değerlendirme faaliyetleri, yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz olarak, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanan müfredat programı uyarınca belirlenen ölçme değerlendirme yöntemleri (ödev, proje, uygulama, yazılı, sözlü vb.) kullanılarak veya merkezi bir sınav şeklinde gerçekleştirilebilir.

b) Ara sınavlar, Üniversite Yönetim Kurulunun kararıyla gözetimsiz elektronik ortamda en fazla %20, gözetimli olarak ise en fazla %40; dönem sonu sınavları ile bütünleme sınavlarının gözetimli olarak canlı veya elektronik ortamda yapılır. 

c) Bu sınavların nerede ve ne şekilde yapılacağı ile temel olarak belirlenen sınavlara ek olarak sözlü sınav, performans, proje, tez ve portfolyo gibi ölçme değerlendirme yöntemlerinden hangilerinin uygulanacağına, öğretimi sürdüren ilgili birimin önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. 

d) Gözetimsiz yapılan ölçme değerlendirme etkinliklerinin genel başarıya etkisi, uzaktan öğretimde % 40’dan fazla olamaz. 

e) Öğrenciler ara sınav/proje ile dönem içi çalışmalarından ve dönem sonu sınavına tabii tutulur. Ara sınav ile birlikte projeler de verilebilir. Ara sınavlar ve Projeler en fazla %40 değerinde online (çevrimiçi) olarak yapılabilir. Dönem sonu sınavları Üniversite tarafından saptanan yer ve ilan edilen zamanlarda en fazla %60 değerinde yapılır. 

 

f) Herhangi bir sebeple ara sınav, bitirme ve bütünleme sınavlarına giremeyen veya sınavı geçersiz olan öğrenci bu derslerin sınavlarından sıfır (0) puan almış kabul edilir.

 

Sınavlar

Madde 7. Sınavlar ile ilgili bilgiler aşağıda belirtilmiştir: 

a) Öğrenciler ara sınav/proje ile dönem içi çalışmalarından ve dönem sonu sınavına tabii tutulur. Ara sınav ile birlikte projeler de verilebilir. Ara sınavlar en fazla %40 değerinde online (çevrimiçi) gözetimsiz olarak yapılabilir. Gözetimli ara sınavlar %40 değerindedir. 

b) Dönem sonu sınavları Üniversite tarafından saptanan yer ve ilan edilen zamanlarda en fazla %60 değerinde gözetimli yapılır. Bir öğrenciye verilecek dönem sonu ders notu dönem içi ve dönem sonu sınav sonuçları ile dönem içi çalışmaları göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından belirlenir. 

c) Sınav tarihleri, sınav kuralları ve uygulama esasları üniversite tarafından belirlenerek akademik takvimle resmî internet sitesinde ilân edilir. 

d) Final sınavları gözetim altında olmak koşuluyla yazılı/uygulamalı/e-sınav olarak yapılır. 

e) Çevrimiçi gözetimli/gözetimsiz vize ve final cevapları dijital ortamda kayıt altında tutulur.

Sınav Kuralları 

Madde 8. Sınav kuralları ile ilgili bilgiler aşağıda belirtilmiştir: 

a) Öğrencilerin sınavlarda uymaları gereken kurallar Dekanlık tarafından belirlenir. 

b) Sınav kurallarına aykırı hareket eden öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır ve öğrenci, o oturumdaki tüm derslerden 0 (sıfır) puan almış sayılır. 

c) Öğrencilerin, sınavlara belirtilen zaman ve mekânda girmeleri gerekir. Yanlış bir sınava girmesi durumunda öğrencinin sınavı iptal edilir. Öğrencinin yanlış bir sınava girmesi sonucu aldığı puanlar ilan edilmiş olsa dahi geçersiz sayılır.

d) Sınav sorularına itiraz, sınavların bitiminden itibaren; sınav sonuçlarına itiraz ise sonuçların ilanından itibaren 2 (iki) iş günü içinde Dekanlığa elektronik ortamda yapılır. Belirlenen süreler dışında ve başka mercilere yapılan itirazlar dikkate alınmaz. 

e) Sınav sonuçlarına itiraz maddî hata yönünden incelenir.

Devam zorunluluğu 

Madde 9. Öğrencilerin sanal sınıf ortamlarında yapılan derslere katılma zorunlulukları bulunmaktadır. Bunun yanında uygulamalara ve sınavlara da katılmak zorundadırlar. Öğrencilerin devam durumları ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Ancak, özelliklerine bağlı olarak bazı derslerdeki etkinliklere, uygulamalara, stajlara devam ile ilgili esaslar Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.

Uzaktan Öğretim Yönetim Kurulu, Birim Koordinatörü, Program Koordinatörü ve Öğretim Elemanlarının Görevleri

Uzaktan Öğretim Yönetim Kurulu 

Madde 10. Uzaktan öğretimle verilen programların hedef ve kalite politikalarına uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Birim koordinatörü ve program koordinatörleri yönetim kuruluna programlarda yer alan uzaktan öğretim faaliyetlerini bildirmekle yükümlüdür. Uzaktan Öğretim Yönetim Kurulu üniversite yönetim kurulu tarafından seçilen beş üyeden oluşur. 

Uzaktan Öğretim Yönetim Kurulunun Görevleri 

Madde 11. Uzaktan Öğretim Yönetim kurulunun görevleri ile ilgili bilgiler aşağıda belirtilmiştir: 

a) Uzaktan öğretim ile ilgili kararlar almak, 

b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek, 

c) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların, uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek, 

d) Uzaktan öğretimle ilgili proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak, 

e) Uzaktan öğretim ile ilgili gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

Birim Koordinatörü 

Madde 12. Birim koordinatörü ile ilgili bilgiler aşağıda belirtilmiştir: 

a) Birim Koordinatörleri, kendi bilim alanına bağlı programların birim içindeki en üst akademik danışmanıdır. Bilim alanındaki tüm programların uzaktan öğretime uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. 

b) Birim Koordinatörleri, ilgili programların koordinatörlerinden üst akademik unvan veya görevde olmak kaydıyla, Rektörlük onayı ile görevlendirilir. Birim Koordinatörünün Görevleri 

Madde 13. Birim Koordinatörünün görevi ile ilgili bilgiler aşağıda belirtilmiştir: 

a) Kendi bilim alanı içindeki tüm programların yürütülmesini takip etmek, 

b) Sorunlara çözüm önerilerinde bulunmak, 

c) Koordinatörler tarafından hazırlanan ve öğrenci kaydı ile mezuniyeti arasındaki tüm süreçleri zaman, kalite ve prosedürlere uygunluk açısından değerlendiren raporları inceleyerek Dekanlığa bildirmek, 

d) Program koordinatörleri aracılığı ile müfredat hazırlığı yapmak, ders içeriklerini temin etmek ve ders içeriklerinin uygun standartlarda yayına hazır hale getirilmesini sağlamak, 

e) Program Akademik Görevlilerinin üreteceği her türlü hizmetin kalitesini yükseltecek önerilerde bulunmaktır.

Program Koordinatörü 

Madde 14. Program koordinatörü ile ilgili bilgiler aşağıda belirtilmiştir: 

a) Program Koordinatörü, Birim Koordinatörüne karşı sorumludur. 

b) Program Koordinatörünün ilgili programın bilim alanında akademik birikime veya unvana sahip olması gereklidir. 

c) Program Koordinatörü, Birim Koordinatörünün önerisi ve Rektörlük onayı ile görevlendirilir. 

Program Koordinatörünün Görevleri 

Madde 15. Program Koordinatörünün görevi ile ilgili bilgiler aşağıda belirtilmiştir: 

a) Müfredat ve içerik geliştirmek, 

b) Süreç raporları doğrultusunda planlama yapmak, 

c) Dönem derslerini planlamak, 

d) İçerikleri kontrol etmek ve eksik materyali temin etmek,

e) Öğrencinin kaydı ve mezuniyeti arasındaki tüm süreçleri zaman, kalite ve prosedürlere uygunluk açısından değerlendirip aylık olarak raporlamak, 

f) Müfredat hazırlığı yapmak, ders içeriklerini temin etmek ve ders içeriklerinin uygun standartlarda yayına hazır hale getirmek, 

g) Program Akademik Görevlilerinin üreteceği her türlü hizmetin kalitesini yükseltecek faaliyetlerde bulunmaktır. 

Öğretim Elemanlarının Görevleri 

Madde 16. Öğretim Elemanlarının görevleri ile ilgili bilgiler aşağıda belirtilmiştir: 

a) Derslerin akademik içeriklerini, ders notu ve sunumlarını hazırlamak, 

b) Dijital platformlarda eşzamanlı ve eşzamansız ders anlatmak, 

c) Ölçme değerlendirme için soru ve ölçekler hazırlamak, 

d) Ders içeriklerinin güncel ve anlaşılır şekilde tasarımını yapmak ve senaryolaştırmak, 

e) Ders içeriklerini öğrenme yönetim sistemine yüklemek, 

f) Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Uzaktan Öğretim kriterlerine göre müfredat ve içerik geliştirmektir.

Çeşitli ve Son Hükümler Tebligat ve bilgilendirme

Madde 17. Tebligat ve bilgilendirme ile ilgili bilgiler aşağıda belirtilmiştir: 

a) Öğrencilere dersleri ile ilgili duyurular üniversitenin öğrenme yönetim sistemi üzerinden yapılabilir ve öğrenci duyuruları kontrol etmekle yükümlüdür. 

b) Öğrencilere bilgilendirmeler Elektronik- posta adresinden yapılabilir. 

c) Tüm öğrencileri ilgilendiren duyurular üniversitenin resmi internet sitesinden ilan edilir. 

d) İletişim bilgilerinin doğru ve güncel olmasından öğrenci sorumludur. Hüküm bulanmayan haller 

Madde 18. Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Yürürlük Madde 19. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme 

Madde 20. Bu Yönetmelik hükümlerini Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektörü yürütür.

 Kıbrıs Amerikan Üniversitesi bünyesinde yeralan çevrimiçi derslerin sınavlarındada öğretim elemanlarının ve öğrencilerin uyması gereken ilkeler aşağıdaki gibidir;

 

 • 1. Çevrim içi sınava katılabilmek için gerekli olan tüm teknik ekipman ve bu ekipmanın kurulumu ile düzgün çalışıp çalışmadığına ilişkin kontrol sorumluluğu öğrencilere aittir. 

 

 • 2. KKTC’de bulunan, ancak çevrimiçi sınav için gerekli teknik donanıma sahip olmayan öğrencilere, şartların uygun olması durumunda üniversitenin bilgisayar laboratuvarlarından faydalanma hakkı verilecektir. Bu haktan yararlanmak isteyen öğrencilerin sınav gününden en az 48 saat önce danışmanına e-posta adresine başvuru yapmaları gerekmektedir. 

 

 • 3. Çevrimiçi ara sınav ve final sınavları sınav komisyonu ve dersin eğitmeni tarafından plânlanmış olup, öğrenci portalından duyurulmalıdır. 

 

 • 4. Duyurulan sınav saatleri KKTC yerel saatidir. Yurtdışında bulunan öğrencilerin bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Bu konuda sorumluluk öğrenciye aittir. 

 

 • 5. Sınavın başlama ve bitiş saatleri arasında sınava erişim sağlanabilecek, sınava geç katılanlara ise ek süre verilmeyecektir. 

 

 • 6. Ara sınavlar ( teorik olanlar ) en fazla 60 dakika, final sınavları ise en fazla 120 dakika olarak plânlanır. Sınavı yapma bakımından engeli bulunan öğrencilere ek süre verilmelidir. 

 

 • 7. Sınav süresi belirlenirken soru sayısı ve soruların içeriği dikkate alınarak belirlenmesi hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir. 

 

 • 8. Sınav başlatılmadan önce öğrencilerin kimlik kontrolünün kayıt altında yapılması zorunludur. Öğrenci sayısının fazla olması ve yoklama yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda, sınav esnasında, öğrencilere rastgele kimlik doğrulama için bazı sorular yönlendirilerek kimlik kontrolü yapılacaktır. Öğrenciler kendilerine yönlendirilen sorulara görüntülü ve sesli cevap vermek zorundadırlar. 

 

 • 9. Sınav güvenliğinin ve kopya girişiminin engellenmesini sağlanmak için öğretim elemanı sınav esnasında öğrenciye mülakat uygulayıp doğrulama yapmakla yükümlüdür. 

 

 • 10. Sınav süresince öğretim elemanları ve öğrencilerin kamerasının açık olması zorunludur. 

 

 • 11. Sınav başlamadan önce öğrencilere sınav süresi, soru sayısı ve sınavla ilgili uyulması gereken diğer özel kurallar sözlü/yazılı olarak duyurulmalıdır. 

 

 • 12. Çoktan seçmeli ve/veya doğru – yanlış türü sınavlarda süre bitiminden sonra öğrencilerin sınavını sisteme yüklemeleri için 5 dakika, cevapların taranıp veya fotoğrafının çekilip sisteme yüklenmesi talep edilen sınavlarda ise süre bitiminden sonra 15 dakika süre verilir. 
 • 13. Sınav sırasında öğrencilerin sözlü olarak soru sorması yasaktır. Öğrenciler sorularını toplantı sohbeti (meeting chat) sayfasından yazarak sorabilirler. Dersin öğretim elemanı sınav süresince sohbet kısmından gelecek sorular için sınavı takip etmekle yükümlüdür. 

 

 • 14. Çoktan seçmeli ve/veya doğru – yanlış türü sınavlarda sınav sonuçları sınavın tamamlanmasından sonra topluca açıklanır. 

 

 • 15. Çoktan seçmeli ve/veya doğru – yanlış türü sınavlarda hem soruların hem de cevapların karıştırılarak sorulması tavsiye edilir. 

 

 • 16. Sınavdan herhangi bir nedenle çıkış yapmak zorunda kalan öğrenci (internet/elektrik kesintisi ya da cihaz arızası vb.), sınav süresi sona erinceye kadar sisteme girip sınavına devam edebilme hakkına sahiptir. Ancak, bu durumdan kaynaklı ek süre verilmez. 

 

 • 17. İnternet/elektrik kesintisi ya da cihaz arızası vb. nedenlerden dolayı sınavını tamamlayamayan ya da sınava giremeyen öğrenci, sınav tarihini takip eden 5 iş günü içerisinde mazeretini üniversite e-posta adresi ile Öğrenci İşlerine bildirerek telâfi sınavı (make-up) başvurusunda bulunabilme hakkına sahiptir. 

 

 • 18. Sınav sırasında, sınavın sistemini bozucu, yavaşlatıcı ya da sınav düzenini bozucu davranışlarda bulunmak yasaktır. ( Sınav sistemine erişen öğrencilerin tüm hareketleri ( log ) kayıt altına alınmaktadır. Sistem başarılı veya başarısız giriş denemeleri ve nedenleri, cihaz bilgisi, IP bilgisi, sayfalar/sorular arası geçişler, işaretlenen cevaplar vb.)

 

 • 19. Başka bir öğrencinin yerine sınava girmek ya da kendisi yerine başka birini sınava sokmak eylemlerinden herhangi birini gerçekleştiren öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacak ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Öğrenci Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde haklarında işlem başlatılacaktır. 

 

 • 20. Öğrencilerin sisteme yükledikleri çözümler arasında birebir benzerlik olması durumunda öğrenciler hakkında kopya şüphesiyle Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Öğrenci Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde işlem başlatılır. 

 

 • 21. Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen öğrenciler, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Sınav ve Değerlendirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde dersin öğretim elemanına, üniversite e-posta adresi üzerinden başvurma hakkına sahiptirler. 

 

 • 22. Çevrimiçi sınavlara ait ilkeler öğrenci portalından duyurulur. Öğrenciler işbu ilkelere ve sınav yönergelerine uygun davranmak zorundadır. 

 

 • 23. Yukarıda belirtilen ilkeler ile Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Mevzuatında yer alan diğer kurallara aykırı davrananlar hakkında, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Öğrenci Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde işlem başlatılır.

 

 • 24. Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Çevrimiçi Sınav İlkeleri KAÜ Rektörlüğu tarafından yürütülür. 

 

                                                                                                                         KAÜ Rektörlük 

İletişim

Telefon

0392 228 92 34

Dakili 1112

Takip Et

Contact Form Demo