Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Programın Amacı

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü lisans programı, siyasal ve yönetsel konuların bilimsel çalışmasıyla ilgilenir. İnceleme konuları güç, otorite, meşruiyet, toplumsal yapı, sınıflar, toplumsal cinsiyet, ulus, siyasal partiler, siyasal katılım gibi siyaset biliminin temel konularının yanısıra siyasal düşünceler, ideolojiler ve yönetim sistemleridir. Kamu yönetimi disiplini bağlamında hukuk, kentleşme ve çevre sorunları, kamu politikaları ve yerel yönetimler temel bilgi alanlarıdır. Bu konularda akademik bir eğitimin yanısıra, eleştirel düşünebilen, yaratıcı, evrensel nitelikte bilgi çağına uygun entelektüel kimlikte kişiler yetiştirmek bölümümüzün temel endişesidir. Üniversitemizin seçmeli dersler havuzundan ilgi duydukları alanlarla ilgili derslerle öğrencilerin mesleki bilgi ve becerileri daha da zenginleştirilmektedir.

Vizyon

Eğitimde uluslararası ölçütlere eşdeğerde, kuram ve uygulama alanında yetkin, yaratıcı, güncel ve tarihsel bilgilere sahip, yazılı ve sözlü anlatım yeteneği gelişkin,; mesleki etik ile siyasal ve yönetsel alanlara duyarlı mezunlar vermeyi amaçlayan bölüm, eğitimi disiplinlerarası işbirlikleriyle zenginleştirmeyi hedeflemekte ve güncel olanı bilimsel olarak yorumlamayı amaçlayan, eleştirel düşünce merkezli bir eğitim modeli geliştirmektedir.

Misyon

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, mesleğini ulusal ve uluslararası platformlarda, özel ve kamu kurumlarında yerine getirecek vasıflara sahip, disiplinler arası ilişki kurabilen, araştıran, bilimsel yaklaşan, yenilikleri takip eden, kendini geliştiren; küreselleşen yeni dünya düzeninde yapıcı role sahip, açık görüşlü, girişken, çözüm odaklı, liderlik yeteneği kazanmış, mesleğini bireysel ve grup çalışmaları içinde uygulayabilecek mezunlar vermek; yetenekli, yaratıcı, eleştirel bir akla (düşünce yapısına) sahip ve meslek etiğine saygılı yöneticiler yetiştirmektir.

Program Tanımı

Lisans programının temel felsefesi, alana özgü bilginin eleştirel yaklaşımla değerlendirilerek, toplumsal sorumluluk, sürdürülebilirlik, etik değerler çerçevesinde düşünebilme, tasarlayabilme ve uygulayabilme duyarlılığı oluşturmaktır. Bu bağlamda Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminin hukuk, sosyoloji, tarih ve felsefe ile meslek için gerekli olan bilgi, beceri ve yetkinlikleri içeren, ulusal ve uluslararası düzeyde yeterlilikler kazandırmak amaçlanmaktadır.

Kayıt ve Kabul Koşulları

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenci kayıt işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)nin belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır. Rektörlük, her yıl Üniversiteye ilk kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının kayıt tarihini, istenilen belgeleri ve kayıt yerlerini birimlere göre belirleyerek ilan eder. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Eksik belge veya posta yolu ile kesin kayıt yaptırılmaz. Belgelerde tahrifat yaptığı tespit edilenlerin kayıtları yapılmaz. Yanlışlıkla kayıt yapılmış olduğu anlaşılırsa kayıtları silinir.

Mezuniyet Şartları

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programından mezun olabilmek için 4 yıllık (8 dönem) ders programında yer alan 50 adet dersten (Yerel Kredi: 145, AKTS: 240) geçer not alması, ortalamasının 2.00 ve üzeri olması ve bir adet staj dersini başarıyla tamamlamış olması gerekmektedir.

İstihdam Olanakları

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programı mezunları, bakanlıklar ve yerel yönetimler başta olmak üzere özel kuruluşlarda iş bulmaktadır. Mezunlarımız ayrıca müfettişlik, danışmanlık, bankacılık, iletişim, eğitim, medya ve halkla ilişkiler gibi sektörlerde, ulusal ve uluslararası kuruluşlarda çalışmaktadır.

Bölüm Bilgileri

Akademik Kadro

DERS PROGRAMI

KODUDERS ADITULKr.AKTSEMPTYKODU1DERS ADI1T1U1L1Kr.1AKTS1
GÜZ YARIYILI (1. Dönem)BAHAR YARIYILI (2.Dönem)
KODUDERS ADITULKr.AKTSKODUDERS ADITULKr.AKTS
BİL103Bilgisayara Giriş 130335BİL104Bilgisayara Giriş II30335
EFL101İngilizce I30335EFL102İngilizce II30335
NH001Milli Tarih I22NH 002Milli Tarih II22
SİY101Siyaset Bilimine Giriş30336KAM102Kamu Yönetimine Giriş30336
SOS100Sosyoloji30335TAR104Dünya Tarihi ve Medeniyetler30336
TBUS101İşletmeye Giriş30336ULU102Uluslararası İlişkilere Giriş30336
TOPLAM1729TOPLAM1730
KODUDERS ADITULKr.AKTSEMPTYKODU1DERS ADI1T1U1L1Kr.1AKTS1
GÜZ YARIYILI (3. Dönem)BAHAR YARIYILI (4.Dönem)
KODUDERS ADITULKr.AKTSKODUDERS ADITULKr.AKTS
TBUS205İstatistik I30336KAM206Anayasa Hukuku30336
TBUS207Hukuka Giriş30336SİY202Siyasal Düşünceler Tarihi30336
TBUS211Mikro Ekonomi30335TBUS212Makro Ekonomi30335
TCS201İletişim Becerileri I30335TCS202İletişim Becerileri II30335
TURK001Turkish 122TURK002Turkish II22
ULU201Karşılaştırmalı Politika I30336ULU204Karşılaştırmalı Politika II30336
TOPLAM1730TOPLAM1730
KODUDERS ADITULKr.AKTSEMPTYKODU1DERS ADI1T1U1L1Kr.1AKTS1
GÜZ YARIYILI (5. Dönem)BAHAR YARIYILI (6.Dönem)
KODUDERS ADITULKr.AKTSKODUDERS ADITULKr.AKTS
KAM305Kamu Finansmanı ve Bütçe30335SİY302Politik Psikoloji30335
SİY301Avrupa Siyasal Tarihi30335SİY304Siyasi İdeolojiler30334
SİY303Türkiye Siyaseti30335SİY306Araştırma Yöntemleri30335
TBUS303İnsan Kaynakları Yönetimi30335Seçmeli Bölüm içi30335
Seçmeli Bölüm içi30336Seçmeli Bölüm içi30335
Seçmeli Bölüm dışı30335Seçmeli Bölüm dışı30335
STJ030Staj -30 takvim günü001
TOPLAM1831TOPLAM1830
KODUDERS ADITULKr.AKTSEMPTYKODU1DERS ADI1T1U1L1Kr.1AKTS1
GÜZ YARIYILI (7. Dönem)BAHAR YARIYILI (8.Dönem)
KODUDERS ADITULKr.AKTSKODUDERS ADITULKr.AKTS
SİY407Ekonomi Politik30335SİY415Siyasi Partiler ve Seçim Sistemleri30335
SİY409Ulus-Devlet ve Milliyetçilik30335KAM402Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi30335
KAM403Yerel Yönetimler30335SİY417Siyasal Teori30335
SİY401Siyaset Sosyolojisi30335Seçmeli Bölüm içi30335
Seçmeli Bölüm içi30335Seçmeli Bölüm içi30335
Seçmeli Bölüm dışı30335Seçmeli Bölüm dışı30335
TOPLAM1830TOPLAM1830