Türkçe Öğretmenliği

Programın Amacı

Bu programın temel amacı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti eğitim sistemlerinde ihtiyaç duyulan Türkçe Öğretmeni yetiştirmektir Öğretmen yetiştirme ve eğitim bilimleri alanında çağdaş, yenilikçi, değişime açık, öğrenmeyi öğrenen, bilgi toplumu yeterliklerini kazanmış, daima başarıya ve topluma hizmete odaklı, Atatürk İlke ve İnkılaplarını içselleştiren, nitelikli ve yetkin eğitimciler yetiştiren, eğitimle ilgili toplumsal sorunlara bilimsel bilgi üretimi ve uygulamaları ile katkı sağlayan bir bölüm olmaktadır. Türkçe Öğretmenliği Bölümü, gerek alan eğitiminde gerekse öğretmen yetiştirmede geçmişten getirdiği köklü tecrübesi ile çağdaş yaklaşımları birleştirerek dört yıllık öğretim programını sürdürmektedir. Program, öğretmenlik mesleği ve genel kültür ile ilgili zorunlu derslerin yanı sıra öğrencilerin kendi ilgi alanları doğrultusunda seçebilecekleri seçmeli dersleri de içermektedir. Türkçe Öğretmenliği Programı, Ortaöğretim Alanlar Eğitimi Bölümü’nün programlarından biridir. Bu öğretmen eğitimi programı, liselere Türkçe öğretmeni yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Mezunların, toplumsal duyarlılığı olan, araştırma ve sorgulama alışkanlığına sahip, iletişim teknolojileri ile etkin öğretim yöntemlerini etkili biçimde uygulayabilen, kendini sürekli yenileyen ve sosyal yönü zengin bireyler olarak yetişmelerine önem verilecektir.

Vizyon

Türkçe öğretmenliği ile ilgili kurum ve kuruluşlarda görev alabilecek verilen disiplinli ve üst düzey eğitim-öğretim ile üstleneceği görevi başarıyla yürütebilecek kaliteli ve nitelikli öğretmenler yetiştirebilen bir öğretim kurumu olmaktır.

Misyon

Türkçe Öğretmenliği Bölümünün misyonunda, Türkçe eğitimi alanında öğretmen yetiştirme ve eğitim bilimleri alanında elemanların yetiştirilmesine katkıda bulunmak, eğitim sektöründe artan rekabet koşullarında öğrencilerine analitik düşünme ve problem çözebilme yetenekleri kazandırarak onları eğitim alanında çözüm üreten deneyimli eğitmen olarak iş hayatına kazandırabilmek, alanın ihtiyaç duyduğunu değerlendirdiğimiz akademik alt yapısının oluşturulmasına katkıda bulunmak, bilimsel araştırmalar yapmak, konferanslar, seminerler gibi faaliyetler düzenleyerek alanda bilgi üretmek, üretilen bilgileri bilimsel yayınlar yoluyla yaygınlaştırmak, globalleşen ve teknoloji ile uyum sağlamak zorunda olduğumuz dünyada Kıbrıs’ın konumu itibariyle uygun olacağı düşünülen eğitim sistemleri alt yapısının oluşturulması ve güçlendirilmesine katkıda bulunmak, geniş ölçüde uygulamaya yönelik olarak ve bilimsel bir temel kazanarak daha rasyonel yaklaşımların, yol ve yöntemlerin bulunmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunacak, parçacı olmayan, bütünsel bir bilimsel – yönetimsel bir ilgi alanı haline getirmek gibi hedefler bulunmaktadır.

Program Tanımı

Programdan mezun olan öğrenciler Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği Bölümü diplomasına sahip olacaklardır. “Türkçe Öğretmeni” unvanını alacaktır.

Kayıt ve Kabul Koşulları

 Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenci kayıt işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)nin belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır. Rektörlük, her yıl Üniversiteye ilk kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının kayıt tarihini, istenilen belgeleri ve kayıt yerlerini birimlere göre belirleyerek ilan eder. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Eksik belge veya posta yolu ile kesin kayıt yaptırılmaz. Belgelerde tahrifat yaptığı tespit edilenlerin kayıtları yapılmaz. Yanlışlıkla kayıt yapılmış olduğu anlaşılırsa kayıtları silinir.

Mezuniyet Şartları

Bölüme kabul edilen öğrencilerin lisans diplomasına hak kazanabilmeleri için KAÜ – Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Tüzüğü’nde gösterilen başarı koşullarını tümüyle yerine getirmeleri zorunludur. Lisans diploması alabilmesi için öğrencinin, bölümün lisans programındaki kredili ve kredisiz tüm derslerini, zorunlu staj ve diğer uygulama yükümlülüklerini tamamlamış olması ve kümülatif not ortalamasının 2.00’nin altında olmaması gerekir. Lisans derecesi kredi sayısı toplamı 150’dir. AKTC 240’dır.Öğrencilerin 4’lük not düzeneğine göre asgari 2.00 ortalama ile bitirmeleri gerekir.

İstihdam Olanakları

Milli Eğitime Bağlı okullarda ve özel eğitim veren okullarda öğretmen olarak görev yapabilir. Basın Yayın kuruluşlarında çalışabilir. Bu program ile akademik anlamda öğrencilerin geleceğe adım atmaları da sağlanabilecektir. Mezunlarımız, Türkçe Öğretmeni unvanıyla çeşitli eğitim kurumlarında öğretmenlik yapabilecekleri gibi, üniversitelerin ilgili bölümlerinde okutman, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi olarak da çalışabilirler. Bunları başlıklar halinde şöyle sıralayabiliriz: – Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmî okullar ve özel ilköğretim okulları – Özel dershaneler – Basın yayın kuruluşları – Diksiyon ve güzel konuşma eğitimciliği – Karşılaştırmalı dil çalışmaları – Diğer bilim alanlarının hemen tamamının dil sorunlarının çözümü – Arşiv ve müzeler – Dünya Türkoloji merkezleri – Türk Cumhuriyetleri ile ilgili özel ve resmî kuruluşlar – Üniversiteler – Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Merkezleri – Yabancı ülkelerdeki Türkoloji ve Türkçe eğitimi bölümleri – Yurtdışındaki Türk özel okulları, üniversitelerde istihdam edilebilirler.

Bölüm Bilgileri

Akademik Kadro

DERS PROGRAMI

KODUDERS ADITUKr.AKTSEMPTYKODU1DERS ADI1T1U1Kr.1AKTS1
GÜZ YARIYILI (1. Dönem)BAHAR YARIYILI (2.Dönem)
KODUDERS ADITUKr.AKTSKODUDERS ADITUKr.AKTS
EGT 103EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ2025EGT 104EĞİTİM PSİKOLOJİSİ2025
EGT105EĞİTİM FELSEFESİ2023EGT 106EĞİTİM SOSYOLOJİSİ2023
TAR 101ATA. İLKE VE İNK. TARİHİ I2023TAR 102ATA. İLKE. VE İNK. TARİHİ II2023
EFL 101YABANCI DİL I3033EFL 102YABANCI DİL II3033
TUR 101TÜRK DİLİ I2023TUR 102TÜRK DİLİ II2023
TUR103TÜRK DİL BİLGİSİ I2022TUR 106EDEBİYAT BİLGİ VE KURAMLARI II2023
TUR 111OSMANLI TÜRKÇESİ2023TUR 112OSMANLI TÜRKÇESİ II2023
TUR 105EDEBİYAT BİLGİ VE KURAMLARI I2023TUR 104TÜRK DİL BİLGİSİ II2023
BİL 103BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ3035TUR 108DİL EĞİTİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI2024
TOPLAM2002030TOPLAM#01930
KODUDERS ADITUKr.AKTSEMPTYKODU1DERS ADI1T1U1Kr.1AKTS1
GÜZ YARIYILI (3. Dönem)BAHAR YARIYILI (4.Dönem)
KODUDERS ADITUKr.AKTSKODUDERS ADITUKr.AKTS
EGT 205ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ2023EGT 214TÜRK EĞİTİM TARİHİ2023
EGT 213ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ2023EGT 212EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ2023
TUR 211ÇOCUK EDEBİYATI2022TUR 210TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMLARI2023
TUR 213TÜRKÇE ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI2023TUR 204TÜRK HALK EDEBİYATI II2022
TUR 203TÜRK HALK EDEBİYATI2023TUR 208YENİ TÜRK EDEBİYATI2023
TUR 207YENİ TÜRK EDEBİYATI I2023TUR 206ESKİ TÜRK EDEBİYATI II2022
TUR 205ESKİ TÜRK EDEBİYATI I2023TUR 202TÜRK DİLBİLGİSİ IV2023
TUR 201TÜRK DİL BİLGİSİ III2023SEÇMELİ 2 MB2024
SEÇMELİ MB I2024SEÇMELİ 2 GK2023
SEÇMELİ GK I2023SEÇMELİ 1 AE2024
TOPLAM2002030TOPLAM#02030
KODUDERS ADITUKr.AKTSEMPTYKODU1DERS ADI1T1U1Kr.1AKTS1
GÜZ YARIYILI (5. Dönem)BAHAR YARIYILI (6.Dönem)
KODUDERS ADITUKr.AKTSKODUDERS ADITUKr.AKTS
EGT 309SINIF YÖNETİMİ2023EGT 308EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLEN.2023
EGT 311EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK2023EGT 314TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖN2023
EGT 303TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI1223TUR 304YAZMA EĞİTİMİ3035
TUR 303DİNLEME EĞİTİMİ3034TUR 302KONUŞMA EĞİTİMİ3035
TUR 301OKUMA EĞİTİMİ3034TUR 306METİN DİL BİLİM2023
TUR 305DİL BİLİMİ2022SEÇMELİ 4 MB2024
SEÇMELİ 3 MB2024SEÇMELİ 4 GK2023
SEÇMELİ 3 GK2023SEÇMELİ 3 AE2024
SEÇMELİ 2 AE2024
TOPLAM1922030TOPLAM#01830
KODUDERS ADITUKr.AKTSEMPTYKODU1DERS ADI1T1U1Kr.1AKTS1
GÜZ YARIYILI (7. Dönem)BAHAR YARIYILI (8.Dönem)
KODUDERS ADITUKr.AKTSKODUDERS ADITUKr.AKTS
EGT 417ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I26510EGT 418ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II26510
EGT 419ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA2023EGT 420OKULLARDA REHBERLİK2023
TUR 405DİLBİLGİSİ ÖĞRETİMİ2022TUR 406TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ3035
TUR 401TİYATRO VE DRAMA UYGULAMALARI2023TUR 408DÜNYA EDEBİYATI I2024
SEÇMELİ MB2024SEÇMELİ 6 MB2024
SEÇMELİ AE2024SEÇMELİ 6 AE2024
SEÇMELİ AE2024
TOPLAM1461730TOPLAM#61630
ALAN EĞİTİMİ SEÇMELİ (AE) 6GENE LKÜLTÜR SEÇMELİ (GK) 4
KODUDERS ADIKr.AKTSKODUDERS ADIKrediAKTS
EGTXXXTürkçe Ders Kitabı İncelemesi(2,0)24GKSXXXBeslenme ve Sağlık(2,0)23
EGTXXXTürkçe Öğretiminde Materyal Tasarımı(2,0)24GKSXXXKariyer Planlama ve Geliştirme(2,0)23
EGTXXXMedya Okur Yazarlığı(2,0)24GKSXXXİnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi(2,0)23
EGTXXXYaratıcı Yazma(2,0)24GKSXXXİnsan İlişkileri ve İletişim(2,0)23
EGTXXXSes Eğitimi ve Diksiyon(2,0)24GKSXXXMesleki İngilizce(2,0)23
EGTXXX(2,0)24GKSXXXKültür ve Dil(2,0)23
EGTXXXAnlatım Bilgisi(2,0)24GKSXXXSanat ve Estetik(2,0)23
MESLEK BİLGİSİ SEÇMELİ (MB) 6
KODUDERS ADIKrediAKTS
TURXXXÇocuk Psikolojisi(2,0)24
TURXXXDikkat Eksikliği ve Hiperaktif Bozukluğu(2,0)24
TURXXXEğitimde Proje Hazırlama(2,0)24
TURXXXKarşılaştırmalı Eğitim(2,0)24
TURXXXYetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme(2,0)24
TURXXXEleştirme ve Analatik Düşünme(2,0)24
TURXXXEğitim Hukuku(2,0)24